Νεοελληνική Γλώσσα

 • Κατανόηση κειμένου. Θα δοθούν 1-3 κείμενα της Νέας Ελληνικής και ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τη γλώσσα.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση)

Μαθηματικά

 • Άλγεβρα:
  • Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές Παραστάσεις
  • Κεφάλαιο 2ο: Εξισώσεις – Ανισώσεις
 • Γεωμετρία
  • Κεφάλαιο 1ο: Γεωμετρία

Νεοελληνική Γλώσσα

 • Θα δοθούν 1-3 κείμενα της Νέας Ελληνικής και θα ζητηθούν:
  • Ερωτήσεις κατανόησης κειμένων
  • Γραπτή παραγωγή λόγου (έκθεση) με αφορμή τα κείμενα
  • Ερωτήσεις λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές

Μαθηματικά

 • Αριθμοί και Πράξεις
 • Εξισώσεις
 • Λόγοι – Αναλογίες

Θεωρούνται γνωστές βασικές έννοιες Γεωμετρίας προηγούμενων τάξεων.