Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου elp.gr

Προοίμιο

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, στο Νομό Αττικής, υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του παρόντος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) elp.gr.

Το παρόν κείμενο, περιέχει το σύνολο των Όρων Χρήσης (“όροι χρήσης”), που διέπουν τη χρήση και λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου (ο “διαδικτυακός τόπος”).

Η επίσκεψη/χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφομένων όρων χρήσης. H πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά αυταπόδεικτη έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, παρέχεται κατ’ αρχήν, για σκοπούς, εν γένει παρουσίασης / προβολής των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, καθώς, και των επιμέρους δράσεων / ανακοινώσεων / ειδήσεων των αντιστοίχων Σχολικών Μονάδων αυτών, ως και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας κλπ.

Σε ότι ειδικώς αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-school, που απαρτίζει, μεταξύ των άλλων, τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ήτοι, τους γονείς/κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους), η χρήση του περιεχόμενου και των δυνατοτήτων της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρέχεται στα πλαίσια της φοίτησης των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας κλπ.

Mέσω υποσελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ενδεχομένως, να δίδεται ενίοτε, η δυνατότητα, σε γονείς/κηδεμόνες, ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του τέκνου τους, σε μαθητικούς διαγωνισμούς / προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών / δράσεις κλπ.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και απαγορεύεται σε τρίτους, η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολοκλήρου ή μέρους αυτού.

H χρήση του διαδικτυακού τόπου, πρέπει, να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο, που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο επισκέπτης / χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται, να τον χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου, πρέπει, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του, και να επηρρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των δυνατοτήτων, που παρέχονται μέσου του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, που εμφανίζονται κάθε φορά στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχουν το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ. «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμμία απολύτως περίπτωση τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής, ή ποινικής φύσεως, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του επισκέπτη / χρήστη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται, να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους / links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, με σκοπό την  πληροφόρηση του επισκέπτη / χρήστη κλπ. Η παραπομπή σε συνδέσμους, που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου, που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν κλπ. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι, κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία, μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου  αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται, ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου τους, παρόλο, που δεν εγγυώνται, ότι οι λειτουργίες των διακομιστών τους (servers), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία κλπ. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των υποσελίδων, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου κλπ. Επίσης, δεν εγγυώνται, ότι κάθε τυχόν σχετιζόμενος μ’ αυτόν, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων, κάθε σχετικό περιεχόμενο, τίθεται στη διάθεση του χρήστη / επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυώνται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους κλπ.

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δύναται, να υφίστανται περιοχές / πεδία επικοινωνίας και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται, ότι ο χρήστης / επισκέπτης, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας, που πραγματοποιεί κλπ. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού, που τυχόν καταχωρείται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες, που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, να θεωρηθεί, ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη / επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις κλπ. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δύνανται να ελέγχουν, να διορθώνουν ή και να διαγράφουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και συμμετοχής του χρήστη / επισκέπτη κλπ.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, από τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης κλπ., αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών κλπ.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του χρήστη / επισκέπτη αυτού, και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως, και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα, να τροποποιούν, προσθέτουν, μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις δυνατότητες  του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνουν τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται, να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο και τους όρους, για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου, συνεπάγεται, ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών κλπ.