ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ): https://elp.gr/
& ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (υπό subdomains): https://portal.elp.gr/ & https://myelp.elp.gr/

ΠΡΟΟΙΜΙΟ.

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, στο Νομό Αττικής, υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) https://www.elp.gr, καθώς και των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (υπό subdomains) : https://portal.elp.gr/ & https://myelp.elp.gr/.

Το παρόν κείμενο περιέχει το σύνολο των Όρων Χρήσης (“όροι χρήσης”), που διέπουν τη χρήση και λειτουργία των εν λόγω διαδικτυακών τόπων (οι “διαδικτυακοί τόποι”).

Η επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών τόπων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφομένων όρων χρήσης. H πλοήγηση και παραμονή στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους συνιστά αυταπόδεικτη έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου https://www.elp.gr, παρέχεται κατ’ αρχήν, για σκοπούς, εν γένει παρουσίασης/προβολής των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» και των επιμέρους δράσεων/ανακοινώσεων/ειδήσεων των αντιστοίχων Σχολικών Μονάδων αυτών, ως και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, καθώς επίσης και για σκοπούς ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων ως προς τους εκάστοτε αντίστοιχους γενικούς όρους εγγραφής και φοίτησης και την εκάστοτε αντίστοιχη σχετική προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής μαθητών/-τριών εις τα Εκπαιδευτήρια κλπ. Mέσω αντιστοίχων υποσελίδων του ιστοτόπου https://www.elp.gr, ενδεχομένως να δίδεται ενίοτε η δυνατότητα, σε γονείς/κηδεμόνες, της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του τέκνου τους, σε μαθητικούς διαγωνισμούς/προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών/δράσεις κλπ., καθώς και σε υποψηφίους για εργασία στα Εκπαιδευτήρια, της ηλεκτρονικής υποβολής Βιογραφικών Σημειωμάτων μετά συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής αιτήσεως/φόρμας με τα σχετικά αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία για τους ίδιους και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίες για τις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κλπ.

Ο ιστότοπος https://portal.elp.gr/ ειδικώς αφορά το web portal των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα:
α) αφενός μεν σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών, που δεν φοιτούν ήδη στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εγγραφή των τέκνων τους στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική προβλεπόμενη και τηρούμενη προς τούτο αντίστοιχη διαδικασία κλπ. Οίκοθεν νοείται πως η ηλεκτρονική υποβολή σχετικής Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εγγραφή του τέκνου τους στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν δημιουργεί οιαδήποτε είδους νομική δέσμευση του Συλλόγου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» περί αποδοχής της κλπ., καθώς αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τυχόν αντίστοιχη (κενή) θέση στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και στη συνέχεια ακολουθεί, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική προβλεπόμενη και τηρούμενη προς τούτο αντίστοιχη διαδικασία, η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως, ο έλεγχος αυτής, η εξέταση του ενδεχομένου ύπαρξης κενής θέσης στην αντίστοιχη τάξη και στο αντίστοιχο σχολικό συγκρότημα, που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον, ο εν συνεχεία τυχόν ορισμός παιδαγωγικής συνάντησης με το αρμόδιο εκπαιδευτικό προσωπικού του σχολείου κλπ. Η εν λόγω ηλεκτρονική υποβολή σχετικής Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εγγραφή, τεκμαίρεται, πως πραγματοποιείται υπό των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών, εντός των πλαισίων άσκησης των γονικής μέριμνας αυτών κλπ.
β) αφετέρου δε σε γονείς/κηδεμόνες, που διαθέτουν αριθμό μητρώου (μαθητή) και κωδικό πρόσβασης στο web portal, και σύμφωνα με τους εκάστοτε αντίστοιχους όρους εγγραφής και φοίτησης για το αντίστοιχο σχολικό έτος και με την εκάστοτε σχετική προβλεπόμενη και τηρούμενη προς τούτο αντίστοιχη διαδικασία κλπ., να υποβάλλουν, Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής με την οποία ζητείται από το γονέα/κηδεμόνα η εγγραφή του παιδιού του στην αντίστοιχη τάξη και το αντίστοιχο σχολείο και δηλώνονται και λοιπά αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία κλπ., καθώς και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής με την οποία βεβαιώνεται από το γονέα/κηδεμόνα ότι έλαβε γνώση των «Όρων Εγγραφής και Φοίτησης» και των οικονομικών υποχρεώσεων των μαθητών/-τριών για το αντίστοιχο σχολικό έτος, τα οποία και αποδέχεται κλπ.

Ο ιστότοπος https://myelp.elp.gr/ ειδικώς αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες (που διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) “myΕLP” των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», ήτοι, τους γονείς/κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους). Η χρήση του περιεχόμενου και των δυνατοτήτων της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρέχεται (ενισχυτικά) μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της φοίτησης των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας κλπ., καθώς και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κλπ. (ως σε περίπτωση επιδημικών νόσων, ως π.χ. κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 κλπ.), και σύμφωνα πάντοτε και με τις αντίστοιχες σχετικές κατευθυντήριες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων περί εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ.

Το αντίστοιχο περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και απαγορεύεται σε τρίτους, η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολοκλήρου ή μέρους αυτού.

H χρήση των διαδικτυακών τόπων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο, που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης αυτών των διαδικτυακών τόπων υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί, σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης αυτών των διαδικτυακών τόπων, πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία τους, και να επηρρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των δυνατοτήτων, που παρέχονται μέσω των διαδικτυακών τόπων προς τους επισκέπτες.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, που εμφανίζονται κάθε φορά στους διαδικτυακούς τόπους, να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχουν το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ. «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμμία απολύτως περίπτωση τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής, ή ποινικής φύσεως, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του επισκέπτη/χρήστη αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Οι διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται, να περιέχουν παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, με σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη/χρήστη κλπ. Η παραπομπή σε συνδέσμους, που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου, που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν κλπ. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι, κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία, μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης/χρήστης των παρόντων διαδικτυακών τόπων αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται, ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τους παρόντες διαδικτυακούς τόπους, και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου τους, παρόλο, που δεν εγγυώνται, ότι οι λειτουργίες των διακομιστών τους (servers,) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία κλπ. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των υποσελίδων, επιλογών και περιεχομένων αυτών των διαδικτυακών τόπων κλπ. Επίσης, δεν εγγυώνται, ότι κάθε τυχόν σχετιζόμενος μ’ αυτούς, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων, κάθε σχετικό περιεχόμενο, τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυώνται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους κλπ.

Μέσω των διαδικτυακών τόπων δύναται, να υφίστανται περιοχές/πεδία επικοινωνίας και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται, ότι ο χρήστης/επισκέπτης, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας, που πραγματοποιεί κλπ. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού, που τυχόν καταχωρείται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες, που προκύπτουν από τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, να θεωρηθεί, ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις κλπ. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δύνανται να ελέγχουν, να διορθώνουν ή και να διαγράφουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και συμμετοχής του χρήστη/επισκέπτη κλπ.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, από τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης κλπ., αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών κλπ.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» και του χρήστη/επισκέπτη αυτών, και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως, και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στους διαδικτυακούς τόπους, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα, να τροποποιούν, προσθέτουν, μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις δυνατότητες των διαδικτυακών τόπων, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε κρίνουν τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων παρακαλούνται, να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο και τους όρους, για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση των διαδικτυακών τόπων, συνεπάγεται, ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών κλπ.