ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) : https://www.elp.gr
& ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (υπό subdomains) : https://portal.elp.gr/ & https://myelp.elp.gr/

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) https://www.elp.gr, καθώς και των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (υπό subdomains): https://portal.elp.gr/ & https://myelp.elp.gr/ .

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εν λόγω διαδικτυακών τόπων (ιστοτόπων).

Χρήσιμοι ορισμοί.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους, που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια. Ήτοι:

α) “Προσωπικά δεδομένα”: είναι οι πληροφορίες, που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν, μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι π.χ. μέσω αναφοράς σε όνομα/επώνυμο, σε διεύθυνση κατοικίας, και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται “υποκείμενο των δεδομένων”.

β) “Επεξεργασία”: είναι κάθε πράξη, που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

γ) “Νομοθεσία”: Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

δ) “Αρχεία Καταγραφής” (Datalogs): Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του διαδικτυακού τόπου, που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).

ε) “Cookies”: Μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου, που εγκαθίστανται στην ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, τάμπλετ), όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), είναι το εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119.

Ποιά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό.

Α) Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας.

(1) Datalogs.

Κατά την είσοδό σας στους αντίστοιχους Ιστoτόπους, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (datalogs), που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server), από το πρόγραμμα περιήγησής σας, και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP- Address)
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (GreenwichMeanTime – GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Φυλλομετρητής (browser)
 • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή

(2) Cookies.

Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά τη χρήση των Ιστοτόπων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (textfiles), που αποθηκεύονται στη συσκευή, που χρησιμοποιείτε, και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server), στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή, δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς εκτεθέντα.

Επισημαίνεται, ότι με εξαίρεση τα “Απαραίτητα cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα/αναγκαία, για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση των Ιστοτόπων μας, όλα τα υπόλοιπα («προαιρετικά») cookies, καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή μας, μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, κατά την είσοδό σας στoυς Ιστοτόπους.

Β) Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς.

(1) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της τυχόν αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε (ήτοι, το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στην περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

(2) Mέσω αντιστοίχων υποσελίδων του ιστοτόπου https://www.elp.gr, ενδεχομένως, να δίδεται ενίοτε η δυνατότητα, σε γονείς/κηδεμόνες, της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του τέκνου τους, σε μαθητικούς διαγωνισμούς/προγράμματα διεκδίκησης υποτροφιών/δράσεις κλπ., καθώς και σε υποψηφίους για εργασία στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», της ηλεκτρονικής υποβολής Βιογραφικών Σημειωμάτων μετά συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής αιτήσεως/φόρμας με τα σχετικά αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία για τους ίδιους και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίες για τις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους κλπ. Τόσο οι γονείς/κηδεμόνες, όσο και οι υποψήφιοι για εργασία στα Εκπαιδευτήρια, θα ενημερώνονται σε κάθε εκάστοτε τέτοια αντίστοιχη τυχόν περίπτωση, με ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν καταχωρούνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες κλπ., και ως εκ τούτου στην Παρούσα Πολιτική δεν θα υπάρχει εφεξής άλλη σχετική αναφορά σε αυτού του είδους τα «Στοιχεία που καταχωρούνται», και που καλύπτονται προσηκόντως κατά νόμον από όσα θα αναγράφονται και προβλέπονται στο εν λόγω ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο κάθε φορά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κλπ.

(3) Στον ιστότοπο https://portal.elp.gr/ που ειδικώς αφορά το web portal των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», δίδεται η δυνατότητα:

α) σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών, που δεν φοιτούν ήδη στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εγγραφή των τέκνων τους στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και σύμφωνα με τη σχετική εκάστοτε προβλεπόμενη και τηρούμενη προς τούτο αντίστοιχη διαδικασία κλπ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται σε κάθε εκάστοτε τέτοια αντίστοιχη περίπτωση, με ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρούνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες κλπ., και ως εκ τούτου στην Παρούσα Πολιτική δεν θα υπάρχει εφεξής άλλη σχετική αναφορά σε αυτού του είδους τα «Στοιχεία που καταχωρούνται», και που καλύπτονται προσηκόντως κατά νόμον από όσα αναγράφονται και προβλέπονται, στο εν λόγω ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο κάθε φορά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κλπ.

β) σε γονείς/κηδεμόνες, που διαθέτουν αριθμό μητρώου (μαθητή) και κωδικό πρόσβασης στο web portal, και σύμφωνα με τους εκάστοτε αντίστοιχους όρους εγγραφής και φοίτησης για το αντίστοιχο σχολικό έτος και με τη σχετική προβλεπόμενη και τηρούμενη προς τούτο αντίστοιχη διαδικασία κλπ., να υποβάλλουν, Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής με την οποία ζητείται από το γονέα/κηδεμόνα η εγγραφή του παιδιού του στην αντίστοιχη τάξη και το αντίστοιχο σχολείο και δηλώνονται και λοιπά αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία κλπ., καθώς και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής με την οποία βεβαιώνεται από το γονέα/κηδεμόνα ότι έλαβε γνώση των «Όρων Εγγραφής και Φοίτησης» και των οικονομικών υποχρεώσεων των μαθητών/-τριών για το αντίστοιχο σχολικό έτος, τα οποία και αποδέχεται κλπ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται σε κάθε εκάστοτε τέτοια αντίστοιχη περίπτωση, με ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της φοίτησης του τέκνου τους στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με το οποίο, και ενημερώνονται αναλυτικά για τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε ως Εκπαιδευτήρια, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα, που τους παρέχει ο νόμος κλπ., και επίσης, αφού έχει προηγηθεί και σχετική ειδική επιπρόσθετη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τους ζητείται, να δίδουν και την αντίστοιχη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους, ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του τέκνου τους από τη φοίτηση και τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του Σχολείου κλπ. Ως εκ τούτου στην Παρούσα Πολιτική δεν θα υπάρχει εφεξής άλλη σχετική αναφορά σε αυτού του είδους τα «Στοιχεία που καταχωρούνται», και που καλύπτονται προσηκόντως κατά νόμον από όσα αναγράφονται και προβλέπονται, στο εν λόγω ειδικό επιπρόσθετο αντίστοιχο κάθε φορά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, καθώς και στην σχετική ειδική επιπρόσθετη αντίστοιχη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και αντίστοιχη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ, κατά τα άνω κλπ.

(4) Στον ιστότοπο https://myelp.elp.gr/ που ειδικώς αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες (που διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myΕLP” των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», ήτοι, τους γονείς/κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους κλπ.), οι εγγεγραμμένοι χρήστες καταχωρίζουν, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, για να εισέρχονται, καθώς και λοιπά αντίστοιχα στοιχεία (ως εκπαιδευτικό υλικό, σχολικές εργασίες, μηνύματα κλπ.), για να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες δυνατότητες, που τους παρέχει η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της φοίτησης στα Εκπαιδευτήριά μας κλπ., και η οποία (ηλεκτρονική πλατφόρμα), χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, από αυτούς κλπ.

Ενημέρωση για τα cookies.

Τα cookies, που χρησιμοποιούν οι Ιστότοποί μας, αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, και διακρίνονται σε:

1) “Απαραίτητα cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα/αναγκαία, για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση των Ιστοτόπων μας, και συγκεκριμένα διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ήτοι:

α) Το “privacy consent cookie”, που είναι απολύτως απαραίτητο/αναγκαίο και χρειάζεται για την απομνημόνευση των αντίστοιχων επιλογών του επισκέπτη ως προς τη συγκατάθεσή του για τα («προαιρετικά») cookies.

β) Τα “Session cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα/αναγκαία, για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση των αντίστοιχων Ιστοτόπων μας (και συγκεκριμένα των αντίστοιχων Ιστοτόπων μας https://portal.elp.gr/ & https://myelp.elp.gr/) και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Τα “session cookies” αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (textfiles), που αποθηκεύονται στη συσκευή, που χρησιμοποιείτε, και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server), στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.
Μόνον οι αντίστοιχοι Ιστότοποί μας, μπορούν, να διαβάσουν τα “session cookies”. Σκοπός τους είναι, να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.
Τα “session cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.
Ειδικότερα, τα session cookies περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστoτόπου.
 • Χρόνος πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη του Ιστοτόπου.
 • Χρόνος προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη.
 • Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη.

2) “Προαιρετικά Cookies”, που μπορούμε, να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον μας δώσετε την συγκατάθεσή σας, δηλαδή μόνο αν τo «αποδεχτείτε» μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (ρυθμίσεων), που σας παρέχουμε κατά την είσοδό σας στον αντίστοιχο Ιστότοπο (και συγκεκριμένα στον αντίστοιχο Ιστότοπο https://www.elp.gr). Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τα αντίστοιχα “Προαιρετικά Cookies” με τον ίδιο τρόπο (από τις ρυθμίσεις κλπ.).

Περαιτέρω, τα “Προαιρετικά Cookies”, που χρησιμοποιούμε διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ήτοι:

α) “Cookies Ανάλυσης”, που μας επιτρέπουν, να εξάγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία από τους επισκέπτες μας, και έτσι να βελτιώνουμε τον αντίστοιχο Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε “Google Analytics”, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία “Google Analytics” χρησιμοποιεί “cookies” (Google Analytics cookies), τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή, και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στον αντίστοιχο Ιστότοπό μας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει.

β) “Τhird party cookies”. Ο αντίστοιχος Ιστότοπός μας ενδέχεται, να παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ενδεχομένως χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies (“third party cookies”), ως “third party cookies”, που πηγάζουν από Youtube videos και Google Maps κλπ., και τα οποία, μπορείτε επίσης οποτεδήποτε να τα απενεργοποιήσετε ή να τα ενεργοποιήσετε, μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (ρυθμίσεων), που σας παρέχουμε κατά την είσοδό σας στον αντίστοιχο Ιστότοπο, κατά τα άνω κλπ. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, και για οποιοδήποτε περαιτέρω σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους κλπ.

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, μέσω των Ιστοτόπων, στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις, που προβλέπονται στη Νομοθεσία. Ήτοι:

1. Νομική Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου, και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής (datalogs) και τα «Απαραίτητα Cookies», είναι το έννομο συμφέρον μας, να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των Ιστοτόπων και να διασφαλίσουμε την ακώλυτη πρόσβαση/πλοήγηση και χρήση των αντίστοιχων Ιστοτόπων μας κλπ., καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων μας κλπ.

2. Η Νομική βάση της επεξεργασίας των στοιχείων από τα «Προαιρετικά Cookies», στηρίζεται στην «συγκατάθεσή σας», δηλαδή στο εάν θα τo «αποδεχτείτε» μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων (ρυθμίσεων), που σας παρέχουμε κατά την είσοδό σας στον αντίστοιχο Ιστότοπο, και την οποία μπορείτε οποτεδήποτε, να ανακαλέσετε, με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα αντίστοιχα cookies, από τις ρυθμίσεις, κατά τα άνω κλπ..

3. Εφόσον καταχωρίζετε στοιχεία, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της τυχόν αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων κλπ., νομική βάση είναι η εν γένει μεταξύ μας επικοινωνία, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας κλπ., και προκειμένου, να σας ενημερώνουμε για τις εν γένει δράσεις/ανακοινώσεις/ειδήσεις του Σχολείου, με ενημερωτικά δελτία (newsletters), που σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

4. Σε ότι αφορά τον ιστότοπο https://myelp.elp.gr/ που ειδικώς αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες (που διαθέτουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myΕLP” των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», ήτοι, τους γονείς/κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους κλπ.), νομική βάση, είναι κατ’αρχήν η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς η χρήση του περιεχόμενου και των δυνατοτήτων της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρέχεται (ενισχυτικά) μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της φοίτησης των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας και για όσο αντίστοιχο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί κλπ. Εφόσον δε και όποτε η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myΕLP” καθίσταται και αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κλπ. (ως σε περίπτωση επιδημικών νόσων, ως π.χ. κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 κλπ.), σκοπός της επεξεργασίας είναι το αγαθό της παροχής εκπαίδευσης (υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πχ. είναι η πανδημία του covid-19 κλπ.) και νομική βάση είναι η εκπλήρωση του καθήκοντος και της έννομης υποχρέωσης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων μας προς παροχή του αγαθού της εκπαίδευσης προς τους φοιτούντες μαθητές μας κλπ., και σύμφωνα πάντοτε και με τις αντίστοιχες σχετικές κατευθυντήριες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων περί εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κλπ.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Ο Ιστότοπoι ενδέχεται, να παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ενδεχομένως προβαίνουν και σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, χρησιμοποιούν διαφορετικά cookies κλπ. (ως πχ. “third party cookies”, που πηγάζουν από έτερες ιστοσελίδες, όπως Youtube, Google Maps, κατά τα άνω κλπ.). Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους κλπ.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός των Εκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», και τα προσωπικά δεδομένα, θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στα αντίστοιχα αρμόδια μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, καθώς στο αντίστοιχο διδακτικό και διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό μας, που συμμετέχει στις εν γένει διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων, και που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες τμήματος ή του συνόλου των δεδομένων, ενδεχομένως, να είναι, και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας κλπ., ή και τυχόν τρίτα μέρη (όπως cloud services, website hosting and e-mail hosting providers κλπ.), φροντίζοντας πάντοτε, να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων.

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα), που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server), κατά την είσοδό σας στους Ιστοτόπους μας, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αρχεία καταγραφής (datalogs), τηρούνται για το αντίστοιχο (απολύτως) απαραίτητο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εισόδου σας στον αντίστοιχο Ιστότοπο, και, εν συνεχεία, διαγράφονται αυτομάτως.

Τα Session Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, μπορείτε, να ανατρέξετε στην σχετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτική cookies της “Google Inc” (Google), και σε ότι αφορά σε τυχόν “third party cookies”, που πηγάζουν από έτερες ιστοσελίδες (ως από Youtube videos, Google Maps κλπ.) μπορείτε να ανατρέξετε επίσης στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κλπ.

Στοιχεία, που εσείς μας παρέχετε, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας (το e-mail σας, ενδεχομένως το όνομα και το επώνυμό σας κλπ.), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση, που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

Σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myΕLP”, ήτοι, τους γονείς/κηδεμόνες των φοιτούντων μαθητών στα εκπαιδευτήριά μας, και τους ίδιους τους φοιτούντες μαθητές (κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους κλπ.), τα στοιχεία, που καταχωρίζουν (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, και λοιπά αντίστοιχα στοιχεία κλπ.), για να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες, που τους παρέχει η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποθηκεύονται για όσο αντίστοιχο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτηση των αντιστοίχων μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας, και, εφόσον αυτή πάψει, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα κλπ.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας, και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο ΓΚΠΔ (GDPR):

(α) Δικαίωμα, να πληροφορηθείτε, ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω των Ιστοτόπων, και με ποιό τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία (“δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης”),

(β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή, να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση, που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια,

(γ) Δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή, να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση, που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο,

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους,

(ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή, να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή, και να μας ζητάτε, να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους, που υποδεικνύετε εσείς (για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση),

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή, να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (πχ. στην αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail, διατυπώνοντας σχετικό αίτημα προς τα Εκπαιδευτήριά μας κλπ., οπότε και στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων κλπ.)

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210-3614119 / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elp.gr. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε, να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, σε περίπτωση, που θεωρήσετε, ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, δικαιούστε, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr).

Αναθεωρήσεις.

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των Ιστοτόπων μας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, και θα την αναρτήσουμε, ώστε, να ενημερωθείτε σχετικά, και να μπορείτε, να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.