Διαβάζουμε τον άθλο του Ηρακλή «Οι στάβλοι του Αυγεία».

Συζητάμε το πώς ο Ηρακλής χρησιμοποίησε τη δύναμη του νερού, για να καθαρίσει τους στάβλους.

Παρατηρούμε σε εικόνες και βιβλία τα φράγματα, τους νερόμυλους,
τις σχεδίες και τη μεταφορά της ξυλείας μέσω των ποταμών.

Χωριζόμαστε σε ομάδες.

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει μία κατασκευή που να χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού!