Πρόγραμμα Εσωτερικής Επιμόρφωσης 2014-15:

Πρόγραμμα διάρκειας 8 εβδομάδων 13/10/2014-15/12/2014, που αφορά τους Φιλολόγους των Γυμνασίων και των Λυκείων της Ελληνικής Παιδείας.
Θεματική : Οργανώνοντας το μάθημά μας: σχέδιο μαθήματος και εκπαιδευτικό υλικό.
Χρόνος διεξαγωγής συναντήσεων: Κάθε Δευτέρα από 13/10/14 ως 15/12/14, ώρες 14.00-16.00
Τόπος διεξαγωγής των συναντήσεων: Γυμνάσιο Αμαρουσίου
Υπεύθυνος του σεμιναρίου: Δημ. Πάνος, Φιλόλογος Λυκείου Ηρακλείου, Επιστ. Συνεργάτης Τομέα Παιδαγωγικής (Τμήμα ΦΠΨ, Παν/μιο Αθηνών). Ανάλογα με τη θεματική των συναντήσεων, κλήθηκαν και εξειδικευμένοι επιστήμονες ή εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα, θεματικοί άξονες ανά εβδομάδα:
1η συνάντηση (13/10): Τι σημαίνει διδάσκω; Φιλοσοφικό υπόβαθρο της έννοιας της διδασκαλίας. Εκδοχές της διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο: Από τον καθηγητή – παντογνώστη στον διδάσκοντα – συντονιστή της πορείας προς τη γνώση. Το διδακτικό τρίγωνο και η εξέλιξη της ισορροπίας στη σχέση των μερών του. Τι σημαίνει σχεδιάζω το μάθημα; Παράμετροι προσδιοριστικές της ιδιαιτερότητας κάθε διδασκαλίας.
2η συνάντηση (20/10): Πηγές και κανονιστικά κείμενα που προσδιορίζουν τις διδακτικές μας επιλογές. Τα συστατικά στοιχεία οργάνωσης ενός μαθήματος (σε επίπεδο ωριαίας διδασκαλίας ή διδακτικής ενότητας): Στοχοθεσία – ύλη – μέθοδος / μέσα – αξιολόγηση. Α. Θέτοντας στόχους. Επίπεδα γενικότητας και εξειδίκευσης στοχοθεσίας. Πότε και πώς τίθενται οι στόχοι; Εφαρμογές.
3η συνάντηση (3/11): Β. Επιλέγοντας και διαμορφώνοντας το υλικό μας: Πώς επιλέγουμε τη διδακτέα ύλη, πώς διαμορφώνουμε το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Πηγές άντλησης υλικού. Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Εφαρμογές.
4η συνάντηση (10/11): Γ1. Μεθόδευση της διδασκαλίας. Μορφή και μέθοδος διδασκαλίας: εννοιολογικές διασαφήσεις και κατηγοριοποιήσεις. Πορεία και φάσεις της διδασκαλίας. Μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές εκδοχές οργάνωσης του μαθήματος. Ιδιαιτερότητες των διαφόρων φιλολογικών μαθημάτων. Εφαρμογές.
5η συνάντηση (24/11): Γ2. Διδακτικά μέσα. Από τον μαυροπίνακα στον… διαδραστικό πίνακα. Κριτική αποτίμηση των νέων τεχνολογικών μέσων. ΤΠΕ και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Διαμορφώνοντας κοινότητες μάθησης. Πορτφόλιο / φάκελος μαθήματος. Οργάνωση σεναρίων διδασκαλίας. Εφαρμογές.
6η συνάντηση (1/12): Τι σημαίνει αξιολογώ; Αξιολόγηση, του μαθητή, αξιολόγηση της διδασκαλίας. Άμεσες και έμμεσες μορφές αξιολόγησης. Τύποι αξιολόγησης του μαθητή. Από τις τυπικές προς τις διαμορφωτικές μορφές αξιολόγησης. Εφαρμογές.
7η συνάντηση (8/12): Διδακτικό έργο και έρευνα. Ο εκπαιδευτικός που ερευνά τις πρακτικές του. Συνεργασία, παρατήρηση και αναστοχασμός. Έρευνα – δράση και επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Η ηθική και η επαγγελματική διάσταση του εκπαιδευτικού έργου. Εφαρμογές. Παρουσίαση σχεδίων διδασκαλίας από τους συμμετέχοντες (1).
8η συνάντηση (15/12): Παρουσίαση σχεδίων διδασκαλίας από τους συμμετέχοντες (2). Αξιολόγηση του σεμιναρίου.

Στο τέλος του προγράμματος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.