ΗΜΕΡΙΔΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Η μέθοδος project ως εργαλείο οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας για την Ερευνητική Εργασία 

και για κάθε διδακτικό αντικείμενο

Στις 10.10.15 πραγματοποιήθηκε ΗΜΕΡΙΔΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου με θέμα: «Η μέθοδος project ως εργαλείο οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας για την Ερευνητική Εργασία και για κάθε διδακτικό αντικείμενο» και υπεύθυνο τον κ. Δημ. Πάνο, Φιλόλογο Λυκείου Ηρακλείου, Επιστημονικό Συνεργάτη Τομέα Παιδαγωγικής (Τμήμα ΦΠΨ, Παν/μιο Αθηνών).

Στην ημερίδα συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των σχολείων μας, κυρίως οι υπεύθυνοι για Βιωματικές Δράσεις – Συνθετικές Εργασίες – Project (Γυμνασίου) ή Ερευνητικές Εργασίες (Λυκείου).
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου και ακολούθησε αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μας.

Θεματικοί άξονες ανά περίοδο:
Περίοδος 1 (10.00-11.45): Βασικές εισαγωγικές γνώσεις. (1): Φιλοσοφικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο της μεθόδου. (2): Εισαγωγή στις συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Συνεργατικές και ανακαλυπτικές μέθοδοι διδασκαλίας – Στοιχεία εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Ο εκπαιδευτικός – διευκολυντής στην πρόσκτηση της γνώσης. (3): Κύρια χαρακτηριστικά της «μεθόδου project». Εννοιολογικές και μεθοδολογικές διευκρινίσεις. Βασικά στάδια υλοποίησής της. Τα όρια της μεθόδου, η χρησιμότητά της στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα και η ερευνητική εργασία. (4): Στοιχεία ερευνητικής μεθοδολογίας (προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σχολικής ερευνητικής εργασίας). (5): Η «μέθοδος project» και η ανάδειξη της εργασίας των μαθητών: η παιδαγωγική διάσταση της παρουσίασης, η διάχυση της γνώσης και έξοδος από τα όρια της σχολικής κοινότητας. (6): Η Ερευνητική Εργασία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – βασικές παράμετροι.

Περίοδος 2 (12.15-14.00): Υλοποίηση σχεδίου δράσης – παράδειγμα εφαρμογής. (1): Εντοπισμός και διατύπωση του θέματος. Παρουσίαση του θέματος – προσέλκυση ενδιαφέροντος. Επιλογή των βασικών θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε. (2): Εισαγωγικές δραστηριότητες – εισαγωγική έρευνα – προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων – λέξεις κλειδιά. (3): Οργάνωση των επιμέρους ερωτημάτων / θεματικών. Διαμόρφωση υποομάδων. Κατανομή αρμοδιοτήτων. Συγκέντρωση υλικού – συντονισμός και οργάνωση ερευνητικών δράσεων. (4): Καταγραφή και οργάνωση του υλικού. Επεξεργασία του υλικού – προετοιμάζοντας τη γραπτή και προφορική παρουσίαση. Επανακατανομή αρμοδιοτήτων. Από την υποομάδα στην ολομέλεια. (5): Παρουσιάζοντας την εργασία μας. Περιεκτικότητα και ελκυστικότητα της παρουσίασης. (6): Στοιχεία αξιολόγησης του σχεδίου δράσης. Η Ερευνητική Εργασία ως μορφή πραγματικής έρευνας. Συνοπτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα οργάνωσης της Ερευνητικής Εργασίας.

Διάλειμμα (14.00-15.00)

Περίοδος 3 (15.00-16.45): Οργάνωση ερευνητικού σχεδίου από τους συμμετέχοντες (εργασία σε ομάδες των 5-6 ατόμων). (1): Επιλογή ερευνητικών σχεδίων από τους συμμετέχοντες –Παρουσίαση του σκεπτικού επιλογής. (2): Οργάνωση ανά στάδιο των ερευνητικών σχεδίων – κύριες μεθοδολογικές και σχεδιαστικές επιλογές.

Περίοδος 4 (17.15-19.00): (1): Παρουσίαση και αξιολόγηση των σχεδίων δράσης των συμμετεχόντων. (2): Αναστοχασμός – δυνατότητες διάχυσης και ευρύτερης αξιοποίησης της αποκτηθείσας γνώσης. (3): Αξιολόγηση του σεμιναρίου.