Προσωπικό
Διευθύντρια:

Τζιάσιου Ευαγγελία

Παιδαγωγοί:

Μαρία Σιηττή
Ζώμπου Ζωή

Διονυσία Καλατζή
Κρυσταλλένια Πεδιώτη
Παιδίατρος:

Μαρία Κουλούρη Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος:

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας