ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και υπό την ιδιότητα αυτή σας παρέχει την παρούσα ενημέρωση, ώστε να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας από την κείμενη νομοθεσία.

1. Ορισμοί 

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:
α) “προσωπικά δεδομένα”: κάθε στοιχείο που ταυτοποιεί ή μπορεί να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”),
β) “επεξεργασία”: κάθε πράξη που γίνεται σε προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, διόρθωση, καταστροφή και η εν γένει χρήση τους,
γ) “υπεύθυνος επεξεργασίας”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας

2. Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα επεξεργασθούμε

Τα στοιχεία που θα υποβάλετε εσείς με το βιογραφικό σας ή με οποιοδήποτε άλλο έντυπο και/ή ηλεκτρονικό έγγραφο που κρίνετε σκόπιμο να θέσετε υπόψη μας για να προσληφθείτε.

3. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αποσκοπεί στην αξιολόγησή σας που είναι απαραίτητη για την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης εργασίας μεταξύ μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων/GDPR).

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για δύο έτη και μετά διαγράφονται.
Σε περίπτωση που δώσετε σχετική συγκατάθεση, τα Εκπαιδευτήριά μας μπορούν να διατηρήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της αίτησής σας για δύο ακόμη έτη, προκειμένου να σας λάβουν υπόψη για ενδεχόμενες μελλοντικές συνεντεύξεις. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση.

5. Τρόπος επεξεργασίας και ασφάλεια δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και όλα τα σχετικά αρχεία φυλάσσονται σε ιδιαίτερο (περιορισμένο) χώρο στα γραφεία μας. Λαμβάνουμε και ανανεώνουμε τακτικά όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

6. Επικοινωνία και άσκηση δικαιωμάτων

Δικαιούστε οποτεδήποτε να υποβάλετε έγγραφο αίτημα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων των Εκπαιδευτηρίων για να πληροφορηθείτε αν τηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και σε καταφατική περίπτωση, να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα κλπ.) και γενικότερα να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).