Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου στήν «ἄλογη» ἀνθρωπότητα

Χριστούγεννα 2021!

Παγκόσμια γιορτή, συχνά μέ ἐξόριστο τό Χριστό, στή δικτυωμένη σύγχρονη ἀνθρωπότητα.

Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι  Τόν ἀγνοοῦν κι ἄς κατασκευάζουν τά ἀμέτρητα φῶτα καί στολίδια γιά τόν ἐρχομό Του. Αὐτά τά ἔχουμε ἀκόμη ἀνάγκη.

Στήν ψηφιακή ἐποχή μας ἔχουμε τί νά κάνουμε, πάντοτε ἀπασχολημένοι, μέ ἐξαρτήματα καί προεκτάσεις τῶν αἰσθήσεών μας. Συχνά μόνη ἐπιδίωξη ἡ ἐπιβίωσή μας στή γῆ, πού γίνεται ὅλο καί περισσότερο ἀφιλόξενη. Τήν ἀλήθεια φυσική ἤ ὑπερφυσική δέν τήν ξέρει ὁ πολύξερος σύγχρονος κόσμος. Μόνο λίγοι εἰδικοί ἐρευνητές ὁμολογοῦν ὅτι δέν βρήκανε τήν τελική ἀλήθεια οὔτε στίς ἐπίγειες, οὔτε στίς συμπαντικές ἀναζητήσεις τους.

Συγχρόνως δυό χρόνια τώρα θάβουμε νεκρούς, τρομαγμένοι καί ἀνελεύθεροι καί ψάχνουμε ἄν μόνοι μας κατασκευάσαμε τόν ἰό, πού ἀνελέητα σκοτώνει σ’ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.

***

Χριστούγεννα 2021!

Τόσα χρόνια ἡ θαυμαστή διήγηση δέν ξεχάστηκε. Ἡ ἐπίτοκος Μαριάμ, φτωχή καί ἄσημη, χωρίς ἄλλο κατάλυμα, ἀλλά μόνο τό κρύο σπήλαιο. Ἐκεῖ ἔρχεται στή γῆ τό θεῖο βρέφος, ἐκεῖ τά ταπεινά του σπάργανα, ἐκεῖ ἡ φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων, ἐκεῖ ἡ προσκύνηση τῶν βοσκῶν, πού κάλεσε ὁ   Ἀρχάγγελος, ἐκεῖ ὁ ὕμνος στρατιᾶς Ἀγγέλων. Μαζί στήν ἱερή ἱστορία οἱ Μάγοι, ὁδηγημένοι ἀπό τό παράδοξο ὑπέρλαμπρο ἀστέρι, ἡ ὁλόκαρδη προσκύνηση τῆς ἀναγνώρισης τοῦ παιδίου ἀπό αὐτούς τούς σοφούς  μέ τά βασιλικά τους δῶρα.

Ἡ ζωή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μόλις ἀρχίζει. Ὕστερα τό πρωτάκουστο κήρυγμα, τά θαύματα, ἡ ἀμφισβήτηση, ἡ καταδίκη, ὁ σταυρικός θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση, πού χώρισαν  τήν παγκόσμια ἱστορία στά δύο, στά πρίν καί μετά τή Γέννησή Του.

Χριστούγεννα! Ἡ  ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου!

Πόσοι ἀπό τά 7,7 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους τήν γνωρίζουν, πόσοι τήν πιστεύουν, πόσοι γιορτάζουν τό μέγα μυστήριο; Δύσκολα ἐρωτήματα, πού μᾶς πονᾶνε.

Κι ἐμεῖς ἐδῶ στή μικρή ὄαση αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πιστοί στήν ἱερή παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Χρστιανικῆς Ἐκκλησίας, σκύβουμε ξανά καί ξανά νά παρηγορηθοῦμε ἀπό τήν ὑψηλότερη, ἁγιοπνευματική, πατερική διανόηση. Ἀμέτρητες σελίδες, θεολογικοῦ καί ρητορικοῦ λόγου, μέ ἔνδυμα τον δικό μας ὑπέροχο ἑλληνικό λόγο. Ὕστερα  καταγράφουμε λίγες φράσεις, πού διακηρύττουν τή μεγάλη ἀλήθεια, πού ἀνατρέπουν τήν συνεχιζόμενη ἄρνηση, πού βεβαιώνουν, ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε σ’αὐτό τόν κόσμο, 2021 χρόνια πρίν, ὡς τέλειος Θεός καί ἄνθρωπος γιά νά σώσει, νά θεώσει τόν ἄνθρωπο.

«Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν· καὶ αὐτὸς
ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν διὰ σώματος, ἵνα ἡμεῖς τοῦ ἀοράτου Πατρὸς
ἔννοιαν λάβωμεν».
Μ. Άθανάσιος (295-373μ. Χ.)

Αὐτός ἐνανθρώπησε γιά νά θεοποιηθοῦμε ἐμεῖς. Φανέρωσε ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό Του μέ ἀνθρώπινο σῶμα, γιά ν’ ἀποκτήσουμε ἐμεῖς ὀρθή ἀντίληψη γιά τόν ἀόρατο Πατέρα Του.

 «Θέλει γὰρ τὴν ἀτιμίαν ποιῆσαι τιμὴν, τὴν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν… Ὅθεν ὑπέρχεται τὸ ἐμὸν σῶμα, ἵνα ἐγὼ χωρήσω τὸν αὐτοῦ Λόγον· καὶ λαβὼν τὴν ἐμὴν σάρκα, δίδωσί μοι τὸ ἑαυτοῦ Πνεῦμα». Ἱ. Χρυσόστομος (347-407μ.Χ.)

Θέλει τὴν ἀτιμία νὰ μεταβάλει σὲ τιμή· μὲ δόξα νὰ ντύσει τὴν εὐτέλεια… Γι᾿ αὐτὸ πῆρε τὸ σῶμα μου γιά να χωρέσω τό Λόγο Του.  Καί ἀφοῦ πῆρε τή σάρκα μου, μοῦ προσφέρει τὸ Πνεῦμα Του.

Ὁ Θεάνθρωπο Ἰησοῦς Χριστός ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς δυνατότητας θέωσης τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑψηλοί λόγοι, δυσπρόσιτοι γιά τόν φορτωμένο πληροφόρηση ἄνθρωπο. Πῶς γίνεται νά καταλάβει γιά ποιό μεγάλο σκοπό εἶναι πλασμένος;

Πῶς θά δεχτεῖ ἡ σημερινή ἄλογη ἀνθρωπότητα τήν ἐναθρωπήσασα Θεότητα;

***

Ἐμφανής ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν (Ἡσαΐας, κεφ. ξε΄, 1).

Ἔγινα φανερός καί ἀπεκάλυψα τον ἑαυτόν μου εἰς ἐκείνους, πού δέν μέ ἱκέτευαν ἐπειδή μέ ἀγνοοῦσαν, βρέθηκα ἀπό ἐκείνους πού δέν μέ ἀναζητοῦσαν.

Αὐτός εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός μας πού ἔστειλε τόν Υἱό Του, νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος, πού θέλει τόν καθένα μας ὅμοιό Του. Νά κάνει κατά χάριν Θεό κάθε ἄνθρωπο..

Αὐτή τήν ἀσύλληπτη θεία φιλανθρωπία, τήν πιό μεγάλη ἀλήθεια, ποθοῦμε νά μάθει καί ὁ ὅπου γῆς συνάθρωπος. Πῶς μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἀσήμαντοι νά τήν κηρύξουμε;

Ποιές ταπεινές, μυστικές δεήσεις μας θά τήν ἑλκύσουν στήν στερημένη τόν Χριστό ἀνθρωπότητα;

Ποιοί λεωφόροι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μας μποροῦνε νά τήν αναμεταδώσουν;

Νά ζήσει Χριστούγεννα ὁ σύγχρονος ἀδικημένος κόσμος!