ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Ενημέρωση για την προστασία ενδιαφερομένων, στα πλαίσια υποβολής βιογραφικού σημειώματος, ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.)
Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», συλλέγει βιογραφικά σημειώματα από ενδιαφέρομενους να καλύψουν θέσεις εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου https://www.elp.gr (διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του οποίου είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»), και συγκεκριμένα, στην υποσελίδα αυτού https://elp.gr/cv, δίδεται η δυνατότητα, υποβολής βιογραφικού σημειώματος, δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ (GDPR).

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία.
Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», επεξεργάζονται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, βιογραφικό σημείωμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),

2) Τυχόν μηνύματά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.

2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας.

3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε, να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 36 14 119 / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elp.gr