ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων αυτών, στα πλαίσια προκήρυξης υποτροφιών, στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», για μαθητές, που θα διακριθούν στο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.)

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», τα οποία και έχουν προκηρύξει υποτροφίες για μαθητές, που θα διακριθούν στο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο κι αν έχουν αυτοί εξεταστεί κλπ.

Στα πλαίσια αυτά, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου https://www.elp.gr (διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του οποίου είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»), και  συγκεκριμένα, στην υποσελίδα αυτού https://elp.gr/kangaroo/ypotrofies, δίδεται η δυνατότητα, σε γονείς/κηδεμόνες, υποβολής αίτησης συμμετοχής του τέκνου τους, στο ως άνω πρόγραμμα διεκδίκησης υποτροφιών, δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Η εν λόγω ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής, τεκμαίρεται, πως πραγματοποιείται υπό των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών, εντός των πλαισίων άσκησης των γονικής μέριμνας αυτών κλπ.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης συμμετοχής του τέκνου σας, στο ως άνω πρόγραμμα διεκδίκησης υποτροφιών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ (GDPR).

 1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, στο ως άνω πρόγραμμα διεκδίκησης υποτροφιών, επεξεργάζονται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τάξη φοίτησης, σχολείο φοίτησης  κλπ.),

2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό / κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),

3) Στοιχεία επίδοσης του παιδιού σας, στα πλαίσια του ως άνω Διαγωνισμού, ήτοι, Βαθμολογία Διαγωνισμού «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» ετών 2023 και 2024, καθώς επίσης, και Σχολική Βαθμολογία Α’ τριμήνου/τετραμήνου σχολικού έτους 2023-2024, και Τελική Βαθμολογία σχολικού έτους 2022-2023 κλπ.

4) Τυχόν μηνύματά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.

 2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας.

1) Η εγγραφή, η συμμετοχή, και η αξιολόγηση του παιδιού σας, στο ως άνω πρόγραμμα διεκδίκησης υποτροφιών στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

2) Η μεταξύ μας επικοινωνία, για θέματα, που αφορούν, τη συμμετοχή του τέκνου σας στο ως άνω πρόγραμμα διεκδίκησης υποτροφιών, την πορεία και έκβαση της προκειμένης αιτήσεως κλπ., και η ενημέρωσή σας, για την τυχόν προκήρυξη αντίστοιχων υποτροφιών και την επόμενη σχολική χρονιά κλπ., και για τις εν γένει δράσεις/ανακοινώσεις/ειδήσεις του Σχολείου, με ενημερωτικά δελτία (newsletters), που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

 3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος διεκδίκησης υποτροφιών στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».  Ως εκ τούτου, η επεξεργασία περιορίζεται εντός του Σχολείου, και τα προσωπικά δεδομένα, θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο αντίστοιχο διδακτικό και διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό μας, που συμμετέχει στις εν γένει διαδικασίες διεκπεραίωσης του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και τελικής επιλογής των μαθητών (που θα λάβουν υποτροφίες) κλπ., και που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες τμήματος ή του συνόλου των δεδομένων, ενδεχομένως, να είναι, και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας κλπ., ή τυχόν τρίτα μέρη (όπως cloud services κλπ.), φροντίζοντας πάντοτε, να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, θα διατηρηθούν από το Σχολείο, κατά το χρόνο, που απαιτείται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης του εν λόγω προγράμματος διεκδίκησης υποτροφιών, και έως την τελική επιλογή των μαθητών, που θα λάβουν τις αντίστοιχες υποτροφίες  κλπ.  Μετά το πέρας του ως άνω Διαγωνισμού, κατά τα άνω, το Σχολείο, θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως e-mail, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας, για την τυχόν προκήρυξη αντίστοιχων υποτροφιών και την επόμενη σχολική χρονιά κλπ., και για τις εν γένει δράσεις/ανακοινώσεις/ειδήσεις του Σχολείου κλπ., εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω.

 5. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας στο Σχολείο, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή, να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

(β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

(γ) Δικαίωμα φορητότητας,

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(ε) Δικαίωμα εναντίωσης : στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου ή e-mail. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων κλπ.

Επίσης, σε περίπτωση, που θεωρήσετε, ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

6. Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 36 14 119 / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elp.gr