ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων αυτών, στα πλαίσια συμμετοχής στο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.)

Tο εν Αθήναις (οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 32-34) εδρεύον ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 090020321 / Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@elp.gr, με τηλ. επικοινωνίας 210-3614119, νομίμως εκπροσωπούμενο, διατηρεί ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ στο Νομό Αττικής υπό την προσωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», τα οποία και συμμετέχουν ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, στο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», που διενεργείται από την ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, και πρόκειται να λάβει χώρα στις 30-03-2024. Συγκεκριμένα, ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, θα λειτουργήσει εν προκειμένω, το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», επί της οδού Κανάρη αρ. 9 και Συγγρού στο Μαρούσι Αττικής, με τηλ. 210-8024125.

Στα πλαίσια αυτά, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου https://www.elp.gr (διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος του οποίου είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»), και  συγκεκριμένα, στην υποσελίδα αυτού https://elp.gr/kangaroo/, δίδεται η δυνατότητα, σε γονείς/κηδεμόνες, υποβολής αίτησης συμμετοχής του τέκνου τους, στον ως άνω Διαγωνισμό, δια συμπληρώσεως σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Η εν λόγω ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής, τεκμαίρεται, πως πραγματοποιείται υπό των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών, εντός των πλαισίων άσκησης των γονικής μέριμνας αυτών κλπ.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του τέκνου σας, στον ως άνω Διαγωνισμό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ (GDPR).

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», υπό την ως άνω ιδιότητά τους, ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, στο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», επεξεργάζονται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Στοιχεία του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τάξη φοίτησης, σχολείο φοίτησης  κλπ.),

2) Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό / κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),

3) Σχετικά στοιχεία καταθετηρίου της «συνδρομής» κάθε παιδιού προς την ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ κλπ.

4) Στοιχεία επίδοσης του παιδιού σας, στα πλαίσια του ως άνω Διαγωνισμού, τα οποία αποστέλλονται από την ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, μετά το πέρας της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών και ανάρτησης των αποτελεσμάτων κλπ. (Βαθμολογία Διαγωνισμού κλπ.). Επισημαίνεται, πως τα γραπτά των παιδιών, αποστέλλονται απευθείας στην ΚΑΓΚΟΥΡΟ  ΕΛΛΑΣ, η οποία και αποκλειστικά και μόνο διενεργεί τη διαδικασία βαθμολόγησης αυτών κλπ.

5) Τυχόν μηνύματά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.

6) Τυχόν αναμνηστικές Φωτογραφίες του παιδιού σας, κατά τη συμμετοχή του, στα πλαίσια του ως άνω Διαγωνισμού, που είναι δυνατό, να δημοσιευθούν στα έντυπα του Σχολείου, και/ή να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου (facebook κλπ.), υπό την προϋπόθεση, ότι θα παράσχετε την προς τούτο συγκατάθεσή σας κλπ. Σε περίπτωση τυχόν φωτογραφιών, όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας, να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας του δικού σας παιδιού, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (ανάρτηση στην ιστοσελίδα κλπ.). Σε περίπτωση τυχόν ανάρτησης φωτογραφιών του παιδιού σας στην ιστοσελίδα του Σχολείου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου, θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του μαθητή, προκειμένου, να μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας με εν γένει προσωπικά στοιχεία του μαθητή (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, που αφορούν την τυχόν διάκρισή του στο Διαγωνισμό) κλπ.

2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας.

1) Η εγγραφή και η συμμετοχή του παιδιού σας στον ως άνω Διαγωνισμό.

2) Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων του Σχολείου κλπ.

3) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών από την ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, αναφορικά με τη «συνδρομή» κάθε παιδιού προς αυτήν κλπ.

4) Η μεταξύ μας επικοινωνία, για θέματα, που αφορούν τη συμμετοχή του τέκνου σας στον ως άνω Διαγωνισμό, και η ενημέρωσή σας, για την τυχόν διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού και την επόμενη σχολική χρονιά κλπ., για την τυχόν δυνατότητα λήψης υποτροφίας υπό του τέκνου σας στο Σχολείο μας, και για τις εν γένει δράσεις/ανακοινώσεις/ειδήσεις του Σχολείου, με ενημερωτικά δελτία (newsletters), που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

5) Η χρήση από το παιδί σας, εσάς, αλλά και το Σχολείο, ως αναμνηστικού του εν λόγω Διαγωνισμού, τυχόν φωτογραφιών του παιδιού σας, από την ημέρα του Διαγωνισμού, που είναι δυνατό, ως προαναφέρθηκε, να δημοσιευθούν στα έντυπα του Σχολείου, και/ή να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου (facebook κλπ.), μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

 3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου, η επεξεργασία περιορίζεται εντός του Σχολείου, και τα προσωπικά δεδομένα, θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο αντίστοιχο διδακτικό και διοικητικό/υπαλληλικό προσωπικό μας, που συμμετέχει στις διαδικασίες διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού, και που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες τμήματος ή του συνόλου των δεδομένων :  (α) είναι η ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, ως διοργανωτής του εν λόγω Διαγωνισμού κλπ. Εννοείται, πως η ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ, ως διοργανωτής του Διαγωνισμού, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη από μέρους της, για την αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που αυτή ακολουθεί, και ως εκ τούτου, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν ως προς αυτό κλπ., (β) ενδεχομένως, να είναι, και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του Σχολείου, όπως φωτογράφοι, τυπογράφοι κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας κλπ., ή τυχόν τρίτα μέρη (όπως cloud services κλπ.), φροντίζοντας πάντοτε, να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

 4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, θα διατηρηθούν από το Σχολείο, κατά το χρόνο, που απαιτείται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης του ως άνω Διαγωνισμού, ήτοι, για τη διενέργεια αυτού την 30-03-2024, και έως την ολοκλήρωση ανάρτησης των σχετικών αποτελεσμάτων βαθμολογίας υπό της ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΕΛΛΑΣ κλπ.

Μετά το πέρας του ως άνω Διαγωνισμού, κατά τα άνω, το Σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως e-mail, με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας, για την τυχόν διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού και την επόμενη σχολική χρονιά κλπ., για την τυχόν δυνατότητα λήψης υποτροφίας υπό του τέκνου σας στο Σχολείο μας κλπ., και για τις εν γένει δράσεις/ανακοινώσεις/ειδήσεις του Σχολείου κλπ., εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω.

Τυχόν αναμνηστικές φωτογραφίες του παιδιού σας, στα πλαίσια συμμετοχής του στον ως άνω Διαγωνισμό, θα διατηρηθούν για έως πέντε (5) χρόνια από τη λήψη τους, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, ως αναφέρεται κατωτέρω, οπότε και θα διαγραφούν άμεσα. Τυχόν Φωτογραφίες στην Ιστοσελίδα του Σχολείου κλπ., μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένες για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

5. Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας στο Σχολείο, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή, να πληροφορηθείτε, κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

(β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

(γ) Δικαίωμα φορητότητας,

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(ε) Δικαίωμα εναντίωσης : στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου ή e-mail. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων κλπ.

στ) Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης, που έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία τυχόν φωτογραφιών του παιδιού σας.

Επίσης, σε περίπτωση, που θεωρήσετε, ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε, να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 36 14 119 / με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@elp.gr