Μελέτη

ΣΤΟΧΟΙ:

Η μελέτη στο Σχολείο αποτελεί συμπλήρωση και ολοκλήρωση της όλης σχολικής εργασίας της κάθε ημέρας.

Εξειδικευμένοι παιδαγωγοί καθοδηγούν τους μικρούς μαθητές μας:

✓ με μέθοδο, με υπομονή

✓ με εξατομικευμένη φροντίδα ώστε να φεύγουν έτοιμοι στα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Έτσι ελαφρύνεται το απογευματινό πρόγραμμα των μαθητών ελαφρύνεται και άρα όλης της οικογένειας μπορούν τα παιδιά να διαθέσουν τον χρόνο τους σε ποικίλες άλλες δραστηριότητες, παιχνίδι, ή ανάπαυση. Οι γονείς μπορούν, με άνεση και ηρεμία να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και να αξιοποιήσουν μαζί τους όσο καλύτερα νομίζουν το απόγευμά τους.


ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

Τα παιδιά κατατάσσονται σε ολιγομελή τμήματα, ανά δύο ή τρεις τάξεις, (Α΄ - Β΄), (Γ΄- Δ΄), Ε΄ - Στ΄) ή (Α΄ - Β΄- Γ΄), (Δ΄ - Ε΄- Στ΄) αναλόγως του πλήθους των μαθητών.