Εργαστήριο Γερμανικών

Μετά τη δημοσίευση του νόμου: Ν 4415/2016 και από το Σχολικό έτος 2016-17 
τα Απογευματινά Εργαστήρια Σπουδών βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.

Με την είσοδό μας στην ενωμένη Ευρώπη, η εκμάθηση περισσοτέρων της μίας ξένων γλωσσών, έχει γίνει επιτακτική. Ετσι και στο σχολείο μας λειτουργούν εργαστήρια γερμανικής γλώσσας. Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό και να τα βοηθήσουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.
Στα Εργαστήρια Σπουδών λειτουργεί ένα τμήμα προκαταρτικό Γερμανικών για τη Β΄ και Γ΄τάξη του Δημοτικού, ώστε να βοηθήσει όσους θα ήθελαν να είναι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές, που θ΄ακολουθήσουν στις μεγαλύτερες τάξεις. Στο σχολείο μας διδάσκεται η γερμανική γλώσσα, στην Ε΄ και στη ΣΤ' τάξη του Δημοτικού, σαν δεύτερη επιλεγόμενη γλώσσα. Αυτός μπορεί να είναι ένας πρόσθετος λόγος να αρχίσουν να μαθαίνουν τα παιδιά μας σε μικρότερες ηλικίες γερμανικά, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα και γι' αυτή την αλλαγή.

Το Σεπτέμβριο του 2005, ξεκίνησαν για τα Γερμανικά στην Ελλάδα, προσαρμοζόμενα στα επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς, δυο νέα πτυχία επιπέδου Α1 και Α2: τα "Fit in Deutsch 1" και "Fit in Deutsch 2", για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Με την απόκτηση αυτών των πτυχίων, ο κάτοχός τους, μπορεί να συνεννοηθεί στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Για την εξέταση απαιτούνται πολύ απλές γνώσεις γερμανικών. Αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο (Α1) και δεύτερο επίπεδο (Α2), της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για τις τάξεις του Γυμνασίου - Λυκείου, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης των διπλωμάτων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Goethe:

Β1(Zertifikat Deutsch)

Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις Goethe Zertifikats Β1, αποδεικνύεται ότι ο μαθητής έχει στέρεες βασικές γνώσεις της Γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκριθεί λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράςια τι Γλώσσες. Το Β1, το αποκτά κανεί μετά τι τέσσερεις πρώτες τάξεις και ε όσον έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του.

Β2 (Goethe-Zertifikat)

Το Β2, το αποκτά όποιος έχει περάσει με επιτυχία το προηγούμενο δίπλωμα και εφόσον έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

C1(Goethe-Zertifikat)

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Συνιστώμενο όριο ηλικίας συμμετοχής το 16ο έτος.

Τα διπλώματα Β2 και C1, αποτελούν επιπλέον εφόδια για τη μετέπειτα, επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς επίσης και για πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές.